در محبت ترس نیست

 

در محبت ترس نیست، بلکه محبتِ کامل ترس را بیرون می راند، زیرا ترس از مکافات سرچشمه می گیرد و کسی که می ترسد، در محبت به کمال نرسیده است.

اول یوحنا ۴: ۱۸