برنامه پایه های ایمان هر هفته پنجشنبه ها به  صورت زنده پخش میشود٬ کشیش میلتن دانیل وآیلین  مجریان این برنامه میباشند. این برنامه گفتگو در مورد اصول ایمان و زندگی مسیحیان است بخصوص برای مسیحیان نو ایمان داخل ایران که  از داشتن کلیسا محرومند ، در هر برنامه نسبت به موضوع ، ممکن است که میهمانی هم حضور داشته باشد.
برنامه زمانبندی
چهارشنبه
11:30 AM - 01:00 PM
پنجشنبه
07:30 PM - 09:00 PM
شنبه
03:00 AM - 04:30 AM
29:20
قدم ایمانEpisode 10
29:08
کلیسای منسوخEpisode 9
30:12
همجنس گراییEpisode 8
29:38
خدا و علم Episode 7
29:48
آزار و اذیت در کلیساEpisode 6
29:24
انحصارطلبیEpisode 5
30:15
خشونت و دینEpisode 4
29:47
ماوراء طبیعی Episode 3
30:05
کتابمقدس Episode 2
29:53
رنج Episode 1