سیاست های شبکه

 

ضوابط و قوانین کاری 

 

سَت سِون پارس  اصول اولیه ایمان مسیحی را ارائه میدهد

سَت سِون پارس  برآن است تا یک تلویزیون ماهواره‌ای مسیحی را برای ایرانیان مسیحی و همه فارسی زبانان فراهم آورد تا حقیقت عیسی مسیح به زبان فارسی و به گونه‌ای که مناسب فرهنگ و آیین مردم منطقه باشد معرفی شود

سَت سِون پارس  برآن است تا با برنامه‌های آموزنده، جذاب، الهام بخش و تعلیمی خود فرصتی را برای مسیحیان ایرانی و فارسی زبانان فراهم آورد تا بتوانند مطابق تعلیمات عیسی مسیح زندگی کنند وشاهدان امینی برای او باشند

سَت سِون پارس  براتحاد کلیساها و فرقه‌های مسیحی و اصول مشترک بین همه مسیحیان تاکید میکند و همزمان با آن، بدون پرداختن به جزئیات فرقه‌های مختلف، منعکس کننده تنوع کلیسایی هم خواهد بود

سَت سِون پارس  یک سازمان سیاسی نیست و وابسته به هیچ گروه مشابه هم نمی باشد و از گفتگوهای سیاسی، ملی و مذهبی منطقه ای یا بینالمللی پرهیز می‌کند 

سَت سِون پارس  به فرهنگ‌ها و آیینهای اقوام مختلفی که درایران و مناطق اطراف آن زندگی می‌کنند احترام می گذارد و درایجاد تفاهم و همزیستی مسالمت آمیزدر بین افراد جامعه با یک شناخت درست و احترام متقابل میکوشد

سَت سِون پارس  هرگز به برنامههایی که به ضد مذاهب دیگر و یا فرقه های مسیحی باشند اجازه پخش نمی دهد

سَت سِون پارس  متعلق به هیچ گروه و فرقه خاص مسیحی نیست بلکه هدف آن این است که با برنامه‌های خود در خدمت همه کلیساهای ایرانی و مسیحیان فارسی زبان قرارگیرد 

سَت سِون پارس سعی بر آن دارد تا در برنامه‌های خود افراد را در همه جوانب زندگیشان (معنوی، اقتصادی و اجتماعی) یاری دهد

سَت سِون پارس  تعلیم کتاب مقدس و ایمان مسیحی را به شکلهای مختلف ازجمله: موعظه، دعا، سرود ،نمایش، فیلم و سریال و غیره ارائه میدهد

برنامه های سَت سِون پارس به وسیله مسیحیان ایرانی و به زبان فارسی تهیه و پخش میشوند

سَت سِون پارس  به عقاید ونظرات بینندگان خود توجه خاصی مبذول داشته و آماده پذیرش هر گونه انتقاد و پیشنهادی برای بهتر ساختن برنامه‌های خود میباشد

 

 لطفاً با ماتماس بگیرید ​