این برنامه به پرستش و دعا کردن برای بینندگان اختصاص دارد و کلمات سرودهای خوانده شده بر روی صفحه نمایان میشود برای تشویق و ترغیب ایمانداران داخل ایران تا بتوانند در  نبود کلیسا با این برنامه  خداوند را پرستش نمایند و برکت بگیرند. 
برنامه زمانبندی
دوشنبه
02:30 AM - 03:30 AM
جمعه
08:30 PM - 09:30 PM
یکشنبه
11:30 AM - 12:30 PM
slide image
slide image
slide image
34:02
ویکتورEpisode 8
31:59
ترتولیانEpisode 7
30:23
شهدای سلیتانEpisode 6
32:40
کوئودوولت دئوسEpisode 5
34:18
پرپتواEpisode 4
31:20
سیپریانEpisode 3
35:44
آگوستینEpisode 2
33:29
آنتونیEpisode 1