برنامه زنده هفتگی حریم دل هر چهارشنبه ساعت ۱۸:۰۰ به وقت ایران پخش میشود. این برنامه در اغاز به عنوان یک برنامه زنده در رسانه ای اجتماعی توسعه داده شد ولی از سپتامبر ۲۰۲۳ به صورت زنده بر روی انتن  رفته است . راحیل مجری این برنامه میباشد. هر قسمت با توجه به موضوع برنامه ، یک مهمان یا کارشناس خواهد داشت. فصل جدید این برنامه زنده عمدتا به دعاها و نیایشها و درخواست های دعای بینندگان میپردازد
برنامه زمانبندی
چهارشنبه
06:00 PM - 07:00 PM
پنجشنبه
09:00 PM - 10:00 PM
یکشنبه
10:30 AM - 11:30 AM